UDRUGA KOTORVAROŠKIH HRVATA

            Z A G R E B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 18. veljače 2012.

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 11 Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01) Skupština UDRUGE KOTORVAROŠKIH HRVATA, na sjednici  održanoj dana 18.02.2012. god. donosi izmjene i dopune

 

 

S T A T U T A

 

UDRUGE KOTORVAROŠKIH HRVATA

 

 

1.      OSNOVNE  ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja UDRUGE KOTORVAROŠKIH HRVATA (u daljnjem tekstu Udruga) o zastupanju, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju  ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, o pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova Udruge, unutarnjem ustroju, o  tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima  i  načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i  raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te  postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

 

Članak 2.

 

Udruga je udruga građana organizirana sukladno zakonu o udrugama pri nadležnim tijelima državne uprave.

Udruga je ustrojena kao nevladina, nepolitička i neprofitna pravna osoba.

 

Članak 3.

 

Naziv Udruge glasi „UDRUGA KOTORVAROŠKIH HRVATA“

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi upravni odbor Udruge.

 

Članak 4.

 

Udruga može osnivati podružnice, ogranke i klubove na području Republike  Hrvatske i inozemstvu gdje se za to ukaže potreba.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.

 

Članak 5.

 

Udruga ima pečat i štambilj, a služi joj za svakodnevno poslovanje.

Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm. Uz obod je upisan puni naziv Udruge, a u sredini sjedište i simbol.

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge i u iznimnim situacijama drugi članovi koje ovlasti predsjednik.

 

 

Članak 6.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom te; pravodobnim izvješćivanjem članstva i šire javnosti o radu Udruge.

Obavješćivanje se vrši pismenim putem (dostavom izvješća, objavljivanjem izvješća u prostorijama Udruge, internim (glasilom), putem Web stranice, te objavom odluka i priopćenjem u medijima.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

 

Članak 7.

 

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge.

 

 

II. CILJEVI  I  DJELATNOSTI

 

Članak 8.

 

Ciljevi osnivanja udruge su:

 

-         Poticanje i okupljanje, međusobno povezivanje i pomaganje Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine radi zaštite njihovih prava i interesa.

-         sakupljanje, očuvanje i promicanje narodnih običaja, kulture i  narodnog stvaralaštva svih oblika kulturno–umjetničkog i društvenog života Kotor Varoša

-         pomoć u ostvarivanju temeljnih prava u BiH, prava na imovinu, prava na povratak, te pružanje pomoći pri rješavanju egzistencijalnih i socijalnih problema

-         poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, posebice kod mladeži, te omasovljavanje i unapređivanje svih oblika kulturno - umjetničkog amaterizma

-         humaniziranje i oplemenjivanje međuljudskih i društvenih odnosa i obogaćivanje sadržaja slobodnog vremena članova Udruge

-         praćenje ispunjavanja ustavnih i drugih preuzetih obveza RH prema Hrvatima u BiH

-         razvijanje i unapređivanje kulturne suradnje i veza Kotorvaroškog kraja i Zagreba, te s kulturno-umjetničkim udrugama drugih gradova Republike Hrvatske i iseljeništva

-         povezivanje iseljenih Kotorvarošana po Republici Hrvatskoj i  iseljeništvu

-         obavljanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruje Statutom postavljeni ciljevi sukladno Zakonu.

 

 

III  ČLANOVI UDRUGE

 

Članak 9.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, domaća i strana, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

 

Članom Udruge postaje se upisom u registar članova, koji vodi tajnik Udruge.

Upis u Registar članova Udruge obavlja se na temelju ispunjene pristupnice i odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Na pisanu odluku Upravnog odbora o odbijanju u članstvo Udruge podnositelj pristupnice ima pravo žalbe sudu časti Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

 

Članak 10.

 

Prava i obveze članova Udruge su:

 

      -   birati i biti biran u tijela Udruge (redovni članovi)

-         sudjelovanje u aktivnostima Udruge

-         redovno plaćanje članarine Udruzi

-         čuvanje imovine Udruge i izvršavanje preuzetih obveza

-         čuvanje i podizanje ugleda Udruge

 

Članak 11.

 

Članovi Udruge mogu biti redoviti i počasni.

Redoviti članovi Udruge su oni koji su primljeni u članstvo na način propisan člankom 14 Statutom, koji uredno plaćaju članarinu Udruzi i  ispunajvaju druge obveze utvrđene Statutom Udruge i odlukama tijela upravljanja Udruge.

Počasni članovi Udruge mogu biti građani i pravne osobe koji su stekli izvanredne zasluge za rad i razvoj Udruge.

Počasne članove proglašava Skupština Udruge, na prijedlog Upravnog  odbora.

Počasnom članu Udruge izdaje se povelja.

Članovi podupiratelji mogu biti pravne i fizičke osobe koje prihvati Uprava Udruge.

Članak 12.

 

Članstvo prestaje:

-         istupanjem

-         neplaćanjem članarine

-         isključenjem

-         prestankom rada Udruge.

 

Člana se može isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini.

Skupština je dužna riješiti o prigovoru u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Odluka Skupštine je konačna.

Svi prigovori i odluke moraju se dostavljati pismenim putem.

 

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 13.

 

Udrugom upravljaju članovi udruge kroz tijela Udruge utvrđene ovim  statutom.

Svaki član udruge ima pravo birati i biti biran u tijela udruge.

Članovi udruge se sastaju najmanje jedanput u četiri godine radi izbora  članova u tijelima udruge.

 

Dužnosnici i tijela upravljanja Udruge su:

-         Skupština

-         Upravni odbor

-         Nadzorni odbor

-         Sud časti

-         Predsjednik

Članak 14.

 

Skupština je predstavničko tijelo članova Udruge Kotorvaroških Hrvata.

Skupštinu čine svi registrirani članovi Udruge.

 

Članak 15.

 

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Za pravovaljanost odlučivanja na Skupštini potrebna je nazočnost najmanje 10 % od ukupnog broja članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 16.

 

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine.

-         petnaest dana prije isteka mandata tijelima upravljanja

-         na inicijativu Upravnog odbora

-         na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge

-         na zahtjev Nadzornog odbora

 

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana dostave  zahtjeva u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda, sazvat će je  predlagatelj.

Poziv za sjednicu Skupštine, s prijedlogom dnevnog reda, predsjednik dostavlja zastupnicima najmanje sedam dana prije održavanja iste.

 

Članak 17.

 

Skupštinom predsjedava predsjednik Skupštine.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje se sastoji od  predsjednika i najmanje dvaju članova.

 

Članak 18.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 10 % od ukupnog broja članova Udruge.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština odluku donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Skupština može odlučiti da  glasovanje bude tajno.

 

 

 

 

Članak 19.

 

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

 

    -     donosi i mijenja Statut i druge akte Udruge

-         na prijedlog predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, članove Suda časti, predsjednika Udruge

-         utvrđuje politiku razvitka Udruge i ostale odluke i smjernice važne za  rad Udruge.

-         na prijedlog Upravnog odbora izglasava program rada Udruge

-         na prijedlog Upravnog odbora donosi proračun i završni račun

-         na prijedlog Upravnog odbora proglašava počasne članove te donosi odluke o priznanjima i o nagradama Udruge

-         Skupština se može raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora, ako to odluči većina svih zastupnika

-         Skupština bira Predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine na mandat od četiri godine

-         Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna

-         Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje i to najkasnije do  15.02. tekuće godine radi izvješća predsjednika Udruge o radu za prethodnu i prihvaćanja programa i rada za  tekuću godinu

 

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

 

Izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.

Upravni odbor je izvšno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između Skupština udruge.

Upravni odbor čine predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika i devet članova, a bira ih na prijedlog Predsjednika Udruge Skupština na  vrijeme od četiri godine.

Nakon isteka mandata isti članovi mogu biti izabrani najviše još jedanput.

Članovi Upravnog odbora su za svoj osobni i kolektivni rad odgovorni predsjedniku Upravnog odbora, a ovaj Skupštini kojoj podnosi izvješće o radu Upravnog odbora.

 

  Članak 21.

 

Upravni odbor se konstituira na prvoj sjednici nakon izbora na Skupštini.

Upravni odbor bira tajnika i rizničara Udruge.

 

Članak 22.

 

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom, a  u slučaju njegove spriječenosti sjednicu saziva zamjenik predsjednika  UO.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedan put u dva mjeseca, a mogu biti sazivane pisanim putem, putem brzojava, putem faxa, a  najmanje sedam dana prije održavanja.

Na zahtjev većine članova uprave, Predsjednik Upravnog odbora mora sazvati sjednicu Udruge.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako mu je nazočna natpolovična  većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova svih nazočnih članova javnim glasovanjem.

 

Sjednicama Uprave mogu prisustovati i druge osobe koje zbog stručnog znanja mogu pomoći u radu Uprave, a poziv na sudjelovanje im je uputio Predsjednik Uprave.

Ukoliko će osobe navedene u prethodnom stavku sudjelovati u radu sjednice Uprave, sudjeluju bez prava glasa.

 

O sjednicama Uprave vodit će se poseban zapisnik, u koji se osim ostalog unose sve odluke Uprave.

 

Članak 23.

 

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

-         utvrđuje prijedlog statuta i drugih akata koje donosi Skupština

-         organizira rad i djelovanje udruge između sjednica Skupština

-         utvrđuje programe rada i djelatnosti što ih donosi skupština te  prijedloge programske orijentacije udruge

-         predlaže skupštini proračun, završni račun, i izvješće o radu i poslovanju udruge

-         provodi i osigurava provođenje zaključaka i odluka Skupštine

-         donosi odluke o prijemu u članstvo Udruge

-         priprema sve prijedloge odluka iz nadležnosti Skupštine

-         koordinira, prati i usmjerava rad odjela, stručnih odbora i drugih oblika rada Udruge

-         odlučuje o korištenju i raspolaganju pokretnom imovinom Udruge

-         razmatra izvješća Nadzornog odbora o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge

-         bira i razrješava tajnika i rizničara Udruge

-         obavlja i druge poslove prema Statutu i ovlaštenjima Skupštine

 

 

Članak 24.

 

Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do smanjenja broja članova upravnog  odbora, te zbog toga Upravni odbor nije u mogućnosti donositi pravovaljane odluke, Upravni odbor ima pravo kooptirati nove članove Upravnog odbora s tim da isti moraju biti potvrđeni na prvoj sjednici Skupštine.

Skupština može opozvati Upravni odbor u cijelini ako ustanovi da je on svojim radnjama povrijedio ovaj statut ili programsku politiku udruge koju  je utvrdila Skupština ili ako nije provodio odluke Skupštine.

 

 

NADZORNI  ODBOR

 

Članak 25.

 

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela Udruge utvrđenih ovim  Statutom.

O svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost udruge u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Nadzorni odbor posebice nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge i o tome izvješćuje Upravni odbor i Skupštinu udruge.

 

Članak 26.

 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri  godine.

Član nadzornog odbora ne može biti istodobno član Upravnog odbora.

 

Članak 27.

 

Nadzorni odbor se sastaje na svoju inicijativu te na zahtjev Upravnog  odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 

 

SUD ČASTI

Članak 28.

 

Sud časti Udruge provodi stegovni postupak protiv članova Udruge zbog povreda svojih članskih obveza utvrđenih ovim Statutom ili drugim aktima Udruge.

Zahtjev za stegovni postupak može podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/10 zastupnika u Skupštini Udruge.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće mjere;

-         opomena

-         isključenje iz Udruge

 

Članak 29.

 

Sud časti  ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Sud časti donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

 

PREDSJEDNIK i ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUGE

 

Članak 30.

 

Predsjednika Udruge i zamjenika predsjednika udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:

-         predstavlja i zastupa udrugu

-         rukovodi radom Upravnog odbora

-         brine o izvršavanju akata i odluka Skupštine i Upravnog odbora te ih  potpisuje i nalogodavac je svih isplata

-         obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor

-         Predsjednik Udruge ima pravo i obvezu raspustiti Skupštinu, te raspisati izbore za biranje članova u tijela Udruge.

 

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Nadzornom odboru.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika Udruge kojeg bira Skupština na mandat od četiri godine.

Zamjenik predsjednika Udruge također predstavlja i zastupa udrugu te obavlja poslove koje mu odredi Skupština, Upravni odbor i predsjednik Udruge.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

 

                                                Članak 31.

 

Predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, Skupština bira iz svojih redova na mandat od četiri godine.

-         Predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine

-         prati rad udruge i njenih tijela, u slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Skupštine

 

 

TAJNIK

Članak 32.

 

Udruga ima Tajnika.

Bira ga Upravni odbor Udruge na neodređeno vrijeme.

-         obavlja stručne administrativne poslove Udruge

-         vodi registar članova Udruge

 

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 33.

 

Udruga je organizirana  kroz;

 

-         odjele koje imenuje Upravni odbor za provođenje zadataka koji  proizlaze iz djelatnosti Udruge

-         odjeli za suradnju sa Kotor Varošom, odjel za suradnju s ograncima, odjel za kulturno izdavačku djelatnost

-         odjel za šport i turizam

-         odjel za školstvo i prosvjetu

-         programski savjet koji se brine o pripremanju organizacijskih nastupa, predlaganju programa nastupa i obavljanju drugih srodnih poslova za koje ga ovlasti Upravni odbor

 

 

VI.           IMOVINA

 

Članak 34.

 

Imovinu čine ;

-         novčana sredstva

-         pokretne i nepokretne stvari

-         druga imovinska prava

 

Članak 35.

Udruga stječe imovinu:

-         od članarine

-         dragovoljnih priloga i darova

-         dotacija iz proračuna

-         prihoda iz djelatnosti Udruge

-         iz drugih izvora u skladu sa zakonom

 

Imovina Udruge može se nalaziti i u inozemstvu.

 

Članak 36.

 

Prihodi i rashodi planiraju se godišnje, a utvrđuju se godišnjim završnim računom do dana 31. XII tekuće godine.

Prijedlog završnog računa sastavlja i skupštini podnosi Upravni odbor nakasnije do 28.02 tekuće za prethodnu godinu.

 

VII. PRESTANAK  RADA

Članak 37.

 

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge, imovina će pripasti Župama Kotorvaroškog kraja.

U slučaju prestanka rada na temelju odluke Sabora, ista donosi odluku o  prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

 

VIII.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

 

Statut udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Izmjene i dopune Statuta donosi se na način i po postupku za njegovo  donošenje.

Članak 39.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

 

Članak 40.

 

Ove izmjene i dopune statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se danom donošenja.

 

                                                          PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE

KOTORVAROŠKIH HRVATA:

 

U Zagrebu, 18. veljače 2012. god.

 

 

 

 

 

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top